ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

a) Đối tượng được miễn 100% học phí:

Đối tượng 1:

– Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

– Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương Binh; người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng Lao động trong kháng chiến.

– Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh; con của bệnh binh;  ( Pháp lệnh số: 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020)

Đối tượng 2: Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa. ( Số: 20/2021/NĐ-CP ngày 13/03/2021)

Đối tượng 3: Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật.

Đối tượng 4: Sinh viên hệ cử tuyển.

Đối tượng 5: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng 6: 

– Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

– Danh sách 16 dân tộc rất ít người có dân số dưới 10.000 người gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cơ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu.

– Vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.

b) Đối tượng được giảm học phí

Đối tượng 7Giảm 70% học phí

– Sinh viên là người dân tộc thiểu số ngoài đối tượng dân tộc thiếu số rất ít người ở thôn/ bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối tượng 8Giảm 50% học phí

– Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.