THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ DIỆN CHÍNH SÁCH TẠI HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

a) Hồ sơ xét miễn, giảm học phí

Đối tượng 1: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

– Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao hộ khẩu;

– Bản sao thẻ thương binh, bệnh binh…….;

– Giấy xác nhận của Phòng LĐTBXH.

Đối tượng 2: Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

– Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao hộ khẩu;

– Bản sao giấy chứng tử của cha, mẹ;

– Giấy xác nhận đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của UBND xã, phường.

Đối tượng 3: Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật.

– Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao hộ khẩu;

– Giấy giám định y khoa;

Đối tượng 4: Sinh viên hệ cử tuyển.

– Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao hộ khẩu;

– Quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Đối tượng 5: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.

– Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao sổ hộ khẩu;

– Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo của cơ quan có thẩm quyền.

Đối tượng 6: Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

– Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao sổ hộ khẩu;

– Giấy chứng nhận dân tộc thiểu số rất ít người;

– Giấy chứng nhận sinh viên có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (sinh viên ghi rõ số Quyết định quy định vùng có điều kiện kinh tế-xã hôi khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn).

Đối tượng 7: Sinh viên là người dân tộc thiểu số ngoài đối tượng dân tộc thiếu số rất ít người ở thôn/ bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

– Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao sổ hộ khẩu;

– Giấy chứng nhận dân tộc thiểu số;

– Giấy chứng nhận sinh viên có hộ khẩu thường trú tại ở thôn/ bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối tượng 8: Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

– Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha/mẹ của tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.

– Bản sao quyết định của cơ quan mà cha/mẹ bị TNLĐ.

b)Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

Giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo cụ thể đến sinh viên theo từng học kỳ.